X
תקנון
תאריך פתיחה:שירות הייעוץ נסמך על ניסיון מצטבר של עבודה

משותפת עם סטודנטים ובוגרים.

על מנת שיועץ יחזור אליך, אנא מלא את הפרטים הבאים:

הריני לאשר קבלת עדכונים באמצעות מסרון לנייד, לדוא"ל ודיוור ישיר

שמור מקום בקורס

אנו מקפידים על קבוצות לימוד קטנות המאשרות דינמיקת
דיון מפרה ויחס אישי המעצים את חווית הלימוד.

אנו מקפידים על קבוצות לימוד קטנות המאשרות דינמיקת
דיון מפרה ויחס אישי המעצים את חווית הלימוד

קדימה, בוא נתחיל עם השלב הראשון של הרישום:

הרשמה לקורס

שירות הייעוץ נסמך על ניסיון מצטבר של משותפת עם סטודנטים ובוגרים.
הרשמה
בוקר
ערב
יום ו
קראתי ואני מסכים/ה לתרנון של היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו

צור קשר

נא השאר פרטים ונחזור אליך

תקנון

1. התלמיד מעוניין להירשם לקורס ביחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו (להלן: "היחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו" ו/או "היחידה ללימודי חוץ").

2. התלמיד מאשר כי כל פרטי ההתקשרות בטופס הרישום שמסר לעיל הינם נכונים.

3. ידוע לתלמיד והוא מסכים כי הפרטים אשר מולאו על ידו בטופס ההרשמה יוזנו וינוהלו במחשב היחידה ללימודי חוץ לצורך שימוש בפרטיי התלמיד כפי שהיחידה ללימודי חוץ תראה לנכון, לרבות לצורכי פרסום.

4. ידוע לתלמיד והוא מסכים כי חלק מהנתונים יועברו להנהלת הקריה האקדמית אונו, מוסדותיה ולרשויות הבוחנות במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע וזאת עפ"י הנהלים הקיימים.

שכר הלימוד והסדר התשלומים

5. מחיר הקורס (להלן: "שכר הלימוד") כולל "דמי הרשמה" אשר ישולם עד שבוע לפני מועד ההרשמה

6. הנחות שינתנו, מותנות בקבלת האישורים הרלוונטיים והסדרת מלוא שכר הלימוד עד חודש לפני מועד פתיחת הקורס.

7. אי תשלום שכר הלימוד במלואו ובמועדו תאפשר להנהלת היחידה ללימודי חוץ למנוע השתתפות התלמיד בקורס ו/או השתתפותו בבחינות ו/או לעכב כל תעודה ו/או כל מסמך אחר

הקשור לקורס.

8. התלמיד מתחייב לשלם ליחידה ללימודי חוץ כל עמלה בה תתחייב היחידה ללימודי חוץ באם השיק / הוראת הקבע שנתן התלמיד יחזור כבלתי נפרע, וכן מתחייב התלמיד לשאת בכל העלויות הנלוות בגין אי עמידה בתשלום שכר הלימוד על-ידו.

פרטי הקורס

9. התלמיד מצהיר כי בדק את תכנית הלימודים ואת התשתיות, כי הן מספקות אותו לכל דבר ועניין ולא תישמע מפיו כל טענה ודרישה בעניין זה.

10. ידוע לתלמיד כי פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי. כמו כן ידוע לתלמיד והוא מסכים כי היחידה ללימודי חוץ רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לפתוח את הקורס אליו נרשם. במקרה כאמור, תחזיר היחידה ללימודי חוץ לתלמיד את כל התשלומים ששילם בגין הלימודים בקורס, לרבות דמי ההרשמה.

11. ידוע לתלמיד והוא מסכים כי ייתכנו שינויים במועד תחילת הקורס ובמועד סיומו, וכן ייתכנו במהלך השנה שינויים בתוכנית הלימודים, בזהות המרצים, בימי הלימוד ושעות הלימוד.

ביטולים ופרישה

12. התלמיד רשאי לבטל את הרשמתו לקורס תוך 14 ימים מיום חתימתו על כתב התחייבות זה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים. במקרה של ביטול במסגרת סעיף זה ייגבו מהתלמיד דמי ביטול בשיעור של %5 משכר הלימוד, אשר לא יעלו על סך של 100 ₪, ויתרת הכספים ששולמו על ידו יוחזרו לו.

13. באם הביטול נעשה לאחר 14 ימים מיום חתימת התלמיד על כתב התחייבות זה, אך לפחות 7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים, לא יוחזרו לתלמיד דמי ביטול בשיעור של 500 ₪.

14. ביטול אשר נעשה פחות מ-7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחייב את התלמיד בתשלום %25 משכר הלימוד.

15. ביטול אשר נעשה לאחר תחילת הקורס, יחייב את התלמיד בתשלום מלוא שכר הלימוד, למעט בקורסים של יותר מ-120 שעות, בהם:

15.1 ביטול אשר נעשה ב-20 שעות הלימוד האקדמיות הראשונות יחייב את התלמיד בתשלום %50 משכר הלימוד בלבד.

15.2 ביטול אשר נעשה לאחר 20 שעות הלימוד האקדמיות הראשונות יחייב את התלמיד בתשלום מלוא שכר הלימוד.

16. אם יחליט התלמיד לבטל ו/או להפסיק השתתפותו בקורס מכל סיבה שהיא, "המועד הקובע" ליום הביטול יהיה יום קבלת הודעתו של התלמיד בכתב אצל מזכירות היחידה ללימודי חוץ, בה הוא מודיע במפורש על רצונו לבטל ו/או להפסיק את הקורס )להלן: "הודעת הביטול"(. הודעת הביטול תישלח בדואר רשום בלבד לכתובת היחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו

המופיעה בכותרת טופס ההרשמה

17. החזרים על-פי כתב התחייבות זה יבוצעו ע"י היחידה ללימודי חוץ בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.

נוכחות בשיעורים ומשמעת:

18. ידוע לתלמיד כי חלה עליו חובת נוכחות בכל השיעורים המתקיימים בקורס אליו נרשם.

19. היעדרות משיעורים תותר מסיבות מוצדקות בלבד וכנגד הצגת אישורים מתאימים. מכל מקום, לא תפחת השתתפות התלמיד בשעורים מ – %85 מכלל שעות הלימוד האקדמיות, גם מסיבות מוצדקות. ידוע לתלמיד כי היעדרות של יותר מ-%15 מכלל שעות הלימוד בקורס – תימנע ממנו קבלת תעודת גמר / סיום.

20. במידה והתלמיד ייעדר מלימודיו עקב נסיבות מיוחדות כגון: תקופת מילואים ממושכת, אשפוז ממושך וכיוב', עליו ליידע את היחידה ללימודי חוץ על כך בדואר רשום בצירוף אסמכתאות תוך 7 ימים מיום קרות הנסיבות הנ"ל. באם היעדרותו של התלמיד עולה על %15 מכלל שעות הלימוד האקדמיות בקורס, תינתן לתלמיד האפשרות להשלים את לימודיו בקורס הבא, אם וככל

שיתקיים, על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לשיקולה הבלעדי של היחידה ללימודי חוץ.

21. ידוע לתלמיד כי עליו לעמוד בכל המטלות שייקבעו ע"י המרצים וכן להשתתף בכל הבחנים והבחינות שיתקיימו במהלך הקורס.

22. התלמיד מצהיר כי הובא לידיעתו דבר קיומו של תקנון היחידה ללימודי חוץ, הכולל תקנון משמעת לסטודנטים ואשר העתק ממנו מצוי במזכירות היחידה ללימודי חוץ, וכי הינו מתחייב לציית להוראותיו. תקנון היחידה ללימודי חוץ מהווה חלק בלתי נפרד מכתב התחייבות זה ומחייב את התלמיד בכל מהלך לימודיו ביחידה ללימודי חוץ.

23. ידוע לתלמיד שהנהלת היחידה ללימודי חוץ תהיה רשאית למנוע ממנו להמשיך לימודיו ביחידה ללימודי חוץ ו/או לגשת למבחנים מטעמה ו/או לגשת למבחנים מטעם הרשות הבוחנת ו/או לא להעניק לו ציון מגן, אם לא יקיים התחייבויותיו בהתאם לכתב התחייבות זה ולתקנון המשמעת של היחידה ללימודי חוץ.

24. התלמיד מצהיר בזאת כי קרא היטב ובעיון את תכנית הקורס, הבין את תוכנה וכי הובהרו לו תנאי הרשות הבוחנת לגבי הרשאה לגשת לבחינות. התלמיד מאשר בזאת כי לא יהיו לו תביעות כלשהן כלפי היחידה ללימודי חוץ ו/או אחרים אם לא ייכלל ברשימת הנבחנים מטעם המוסד או אם לא יקבל תעודת גמר בשל אי עמידה בתנאים הנדרשים ע"י הרשות הבוחנת.

כללי

25. היחידה ללימודי חוץ לא תיהיה, בשום דרך ואופן, במישרין ו/או בעקיפין )לרבות לא כלפי צד שלישי כלשהו (, אחראית כלפי התלמיד לכל נזק ו/או חבות ו/או עלות ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, שייגרמו ו/או שעלולים להיגרם לתלמיד בקשר ללימודים ביחידה ללימודי חוץ. סעיף זה כולל הגעה ללימודים וחזרה מהלימודים.

26. שום התנהגות מצד היחידה ללימודי חוץ לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי כתב התחייבות זה או על-פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחיה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות מראש ובכתב ע"י היחידה ללימודי חוץ.

27. מקום השיפוט הבלעדי והיחודי לברור כל טענה שתהיה למי מהצדדים כנגד משנהו בכל הקשור לכתב התחייבות זה, מוקנה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו בלבד ולא לאף בית משפט אחר.

28. כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות הן כמופיע בכותרת של טופס ההרשמה לעיל. הסכמה לקבלת מידע מטעם היחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו הנני מאשר בזאת ליחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו באמצעות נציגיה או באמצעות גורמים שלישים לפנות אלי בכתב באמצעי התקשורת השונים לרבות פקס, דוא"ל ו/או מסרון )SMS( לטלפון הנייד.

הסכמה לקבלת מידע מטעם היחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו

הנני מאשר בזאת ליחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו באמצעות נציגיה או באמצעות גורמים שלישים לפנות אלי בכתב

באמצעי התקשורת השונים לרבות פקס, דוא"ל ו/או מסרון )SMS( לטלפון הנייד.

תקנון משמעת 

א. כללי

 • לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.
 • תקנון המשמעת מחייב סטודנטים – לרבות במסגרת מכינה, מרצים ועובדים.
 • מי שהיה סטודנט בקריה, או מי שהגיש מועמדתו ללימודים ימשיך להיות כפוף לתקנון המשמעת גם לאחר שסיים לימודיו או הפסיקם, או שמועמדותו נדחתה וזאת באשר למעשים או מחדלים שעשה בעת שהיה סטודנט או מועמד ללימודים.

ב. הגדרות

בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום לצדם:

 • "הקריה": הקריה האקדמית, לרבות הפקולטות הפועלות בתוכה ויתר הפעילויות האקדמיות והאחרות.
 • מורה / מרצה - מי שממלא תפקידי הוראה, הדרכה או תרגול באחת הפקולטות או מסלולי לימוד אחרים.
 • עובד - כל מי שמועסק ע"י הקריה האקדמית בתפקידי מזכירות, ניהול, תחזוקה, או בכל תפקיד אחר מטעם הקריה.
 • סטודנט - כל אחד מההגדרות הבאות:
  1. מי שהגיש מועמדות להתקבל ללימודים בקריה – לרבות במסגרת מכינה, וזאת מעת הרשמתו ועד לקבלת החלטת ועדת הקבלה בבקשתו.
  2. מי שהתקבל ללימודים ע"י הקריה האקדמית – לרבות במסגרת מכינה - כתלמיד מן המניין או בעל עניין או על תנאי.
  3. מי שסיים את לימודיו בקריה – לרבות במסגרת מכינה, אך טרם קיבל את תעודת הסיום.
      • עבירת משמעת - מעשה או מחדל הנוגד את תקנון המשמעת של הקריה האקדמית.
      • רשויות המשמעת - הממונה על המשמעת וסגניו, ועדת הערעורים ויושב הראש שלה.

ג. כללי משמעת
סטודנט חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:

 1. לשמור על כבוד הקריה האקדמית, כבוד מוריה עובדיה, תלמידיה ואורחיה, ולהתנהג בצורה ההולמת את היותו תלמיד במוסד להשכלה גבוהה.
 2. למלא אחר כללי ההתנהגות בהתאם לתקנונים ונהלים הנקבעים ע"י רשויות הקריה האקדמית.
 3. למלא אחר הוראות המורים והעובדים הניתנות עקב מילוי תפקידם.
 4. להקפיד על התנהגות נאותה בשטח הקריה, לשמור על רכוש המוסד ועל הניקיון והסדר בתחומו, לרבות חדרי לימוד, ספריה, קפטריה ומשרדים.
 5. למלא אחר כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת בחינות, עבודות בית וכל מטלה לימודית אחרת לרבות התנהגות בזמן בחינה.

ד. עבירות משמעת
עבירת משמעת היא אחת העבירות כדלקמן:

 1. אי ציות להוראות של רשויות הקריה האקדמית, ובכלל זה למוריה ועובדיה, שניתנו במסגרת מילוי תפקידם.
 2. מסירת פרטים כוזבים, ביצוע מעשה תרמית או הסתרת מידע ביודעין, לשם קבלת זכויות בקריה או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הלימודים בקריה.
 3. הונאה בבחינה, העתקה מתלמיד אחר, סיוע או מתן אפשרות לתלמיד אחר להעתיק בבחינה לרבות הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה, או התנהגות בניגוד להוראות המשגיחים, או התנהגות הפוגעת בהם.
 4. החזקת חומר שאסור להחזיקו במהלך הבחינה. לעניין זה די שנמצא חומר אסור כאמור בחזקתו, בכליו או בסביבתו הקרובה של הסטודנט בשעת הבחינה אלא אם יוכיח הסטודנט כי עשה כל שניתן כדי שחומר אסור לא ימצא בחזקתו, בכליו או בסביבתו הקרובה.
 5. הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או בעבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה כזה.
 6. פגיעה ברכוש הקריה בכלל וברכוש ספריית הקריה בפרט ובכלל זה: גניבת ספרים, הסתרתם או השחתתם וכל עבירה אחרת הקשורה בשימוש בספריה, כולל הפרת סדר ומשמעת בזמן השהייה בספריה.
 7. הפרה של הוראות לשימוש במתקני הקריה, כיתות, ציוד, מחשבים, ספריה, משרדים, מגרשי חניה ושטח פתוח.
 8. התנהגות שיש בה משום פגיעה בגופם, בכבודם או ברכושם של מורי הקריה, עובדיה או הסטודנטים שלה, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם של הנפגעים כמורים, כעובדים או כסטודנטים, או אם נעשתה בתחומי הקריה או בסביבתם הקרובה.
 9. מתן עדות שקר, או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמעת, או אי ציות לרשויות המשמעת, או סירוב להופיע בפניה ע"פ פנייתה.
 10. כל התנהגות במעשה או במחדל בניגוד לכללי המשמעת.
 11. כל ניסיון, סיוע או שידול להתנהגות המהווה עבירת משמעת.

ה. עונשים
סטודנט אשר נמצא אשם בעבירת משמעת, צפוי לאחד או יותר מן העונשים הבאים:

 1. אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה.
 2. פסילת עבודת בית, עבודה סמינריונית, או עבודות אחרות המוטלות על הסטודנט בקשר עם לימודיו או הטלת עבודה או עבודות נוספות מעבר לחובה האקדמית המוטלת עליו בנושא שתקבע הוועדה.
 3. איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועדים מסוימים.
 4. ביטול או איסור על השתתפות בקורס או הטלת חובה להשתתפות חוזרת או נוספת בקורס או בקורסים מסוימים.
 5. עיכוב מתן תעודה, או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד או סיום לימודיו במוסד, לתקופה שתיקבע.
 6. ביטול הנחה בשכר לימוד, או ביטול פרס לימודים או מלגה, או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע.
 7. מניעת שימוש במתקני הקריה האקדמית, לרבות איסור כניסת הסטודנט לתחומי המוסד ומתקניו.
 8. מניעת קבלה של שירותי מזכירות, שירותי ספריה, ושירותים אחרים, לתקופה שתיקבע.
 9. חיוב הסטודנט בפיצוי כספי שישולם לניזוק בגין נזק חומרי שגרם לקריה, למורי הקריה, לעובדיה או ללומדים בה, בזדון או בשגגה.
 10. הרחקת הסטודנט מהמוסד לתקופה מוגדרת.
 11. הרחקת הסטודנט מהמוסד לצמיתות.
 12. ביטול זכויות או הכרה בהישגים בלימודים, אשר הושגו במרמה לרבות הפחתת ציון בבחינה או בעבודה.
 13. עיכוב כל מסמך או אישור מטעם הקריה האקדמית הקשור ללימודים.
 14. קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית משכר הלימוד המלא השנתי לתלמיד מן המניין אשר יועבר למטרות צדקה כפי שיקבעו על ידי מוסדות הקריה לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 15. חיוב התלמיד לעשות שירות לקהילה במסגרת הקריה האקדמית או מטעמה עבור סטודנטים, צבור או קהילה בתנאים ובמועדים שיקבעו ע"י רשויות המשמעת. הוועדה רשאית להטיל את הפיקוח על ביצוע השירות לקהילה על נציג אגודת הסטודנטים.
 16. בכל מקרה של הרשעה בהונאה בבחינה, או עבודה, תיפסל הבחינה או העבודה נשוא ההונאה. פסילה כאמור, תיעשה בלא קשר לכל עונש שיוטל על התלמיד בעקבות הרשעתו בהונאה.

ו. עונש על תנאי

 1. רשויות המשמעת רשאיות להורות כי עונש שהוטל על ידן יהיה, כולו או מקצתו, עונש על תנאי. התנאי הוא שתלמיד לא יעבור עבירה או עבירות שייקבעו על ידי רשויות המשמעת בתקופה מוגדרת.
 2. תלמיד שנדון על תנאי לא ישא את עונשו, אלא אם עבר תוך התקופה שנקבעה אחת העבירות שנקבעו והורשע בגין עבירה כאמור תוך תקופת התנאי או אחריה.
 3. תקופת התנאי לא תפחת מתקופה של סמסטר / טרימסטר ולא תעלה על שלוש שנים.
 4. תקופת התנאי תתחיל מיום ההחלטה אלא אם נקבע בגוף ההחלטה אחרת.
 5. רשויות המשמעת יכולות ורשאיות לא רק להפעיל את העונש על תנאי אלא אף להוסיף עליו.

ז. רשויות המשמעת ובעלי תפקידים אחרים:

רשויות המשמעת הנן:

 1. רכז המשמעת.
 2. הממונה על המשמעת וסגניו.
 3. ועדת המשמעת.
 4. ועדת הערעורים ויושב הראש שלה.

תלונה ופתיחת הליך משמעתי

 1. כל מרצה, סטודנט או עובד של הקריה רשאי להגיש תלונה על עבירת משמעת.
 2. תלונה על עבירת משמעת תוגש בכתב לרכז ועדת המשמעת ותפרט את המעשים או המחדלים המיוחסים לנילון ויצורפו אליה מסמכים או ראיות אחרות התומכים בה, במידה שיש כאלה בידי המתלונן.
 3. התלונה בצירוף כל החומר הנלווה אליה תועבר לממונה על המשמעת
 4. נודע לממונה על המשמעת כי נעברה לכאורה עבירת משמעת רשאי הוא לפתוח בהליך משמעתי גם בהעדר תלונה.

ט. הליכי ביניים

הדיקאן או הממונה על המשמעת רשאים בכל עניין משמעתי לתת החלטות ביניים )כגון: דחיית בדיקה של בחינה, איסור לגשת לבחינה, איסור להשתמש במתקני הקריה וכו'(. החלטות ביניים אלה תהיינה תקפות עד להחלטה סופית בתלונה.

י. בירור התלונה והליכי הדיון בפני הממונה על המשמעת

 1. הממונה על המשמעת רשאי לברר את התלונה בכל דרך שנראית לו ובין היתר על ידי זימון המתלונן, הנילון או כל מרצה, סטודנט או עובד אחר לשם מסירת כל הידוע לו בעניין.
 2. הממונה על המשמעת רשאי להחליט להעמיד את הנילון לדין משמעתי או להחליט על הפסקת הטיפול בתלונה אם שוכנע כי הנילון אינו אשם בעבירת המשמעת, או שאין ראיות מספיקות להעמידו לדין משמעתי או שאין עניין לקריה האקדמית להעמידו לדין משמעתי.
 3. החליט הממונה על המשמעת להעמיד את הנילון לדין משמעתי תימסר על כך הודעה לנילון תוך ציון הפרטים הבאים:
  א. פרטי המתלונן ותאור תפקידו ומעמדו.
  ב. פרטי המעשים או המחדלים המיוחסים לנילון.
  ג. פרוט סעיפי עבירות המשמעת המיוחסות לנילון.
  ד. פרוט הימים והשעות שבהם יכול הנילון לעיין במסמכי התלונה.
 4. החליט הממונה על המשמעת להעמיד את הנילון לדין משמעתי, רשאי הממונה על המשמעת להחליט כי התלונה תידון בפניו, החליט הממונה על המשמעת כאמור, רשאי הנילון לבקש כי הדיון יתקיים בפני ועדת המשמעת.
 5. החליט הממונה על המשמעת כי התלונה תידון לפניו והנילון לא ביקש כי היא תידון בפני ועדת המשמעת, יכריע הממונה על המשמעת בתלונה ויגזור את דינו לאחר שנתן לנילון הזדמנות להשמיע את טענותיו.
 6. החלטת הממונה על המשמעת תערך בכתב ותמסר לנילון, למתלונן ולדיקאן.
 7. על החלטת הממונה על המשמעת זכאי הנילון לערור בפני ועדת המשמעת.

יא. הליכי הדיון בפני ועדת המשמעת.

 1. החליט הממונה להעמיד את הנילון לדין משמעתי, ולא החליט כי התלונה תידון בפניו, או שהנילון ביקש כי התלונה תידון בפני ועדת המשמעת, תועבר התלונה לדיון בפני ועדת המשמעת.
 2. הממונה על המשמעת באמצעות הרכז, יעביר לנילון, למתלונן הודעה על התלונה ועל המועד אשר נקבע לדיון בתלונה.
 3. הזמנה לדין תימסר לנילון ביד או בדואר רשום לפי כתובתו שבמזכירות האקדמית. כל הודעה או מסמכים שנמסרו לנילון בדואר רשום יחשבו כאילו נמסרו לו שלושה ימים לאחר שיגורם.
 4. המועד שיקבע לדיון לא יפחת מ - 7 ימים מהיום שבו נשלחה ההודעה לנילון. נילון המבקש לדחות את הדיון יודיע על בקשתו לממונה על המשמעת, בצירוף נימוקים, תוך 3 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה. הממונה על המשמעת יחליט אם להיענות לבקשה.
 5. בעת הדיון יהיו נוכחים הממונה, הנילון והרכז. הדיון יכול שיתנהל בהעדר הנילון או בהעדר הממונה, אם לא הופיעו במועד שנקבע ועותק מההחלטה שהתקבלה יימסר להם על ידי הרכז. הנילון או הממונה יהיו רשאים לעתור לועדת הערר לביטולה של החלטה כאמור בתוך 7 ימים ממועד שנמסרה להם ולקיום דיון חוזר בתלונה.
 6. הנילון רשאי להיות מיוצג בדיון המשמעתי בידי מורה, סטודנט או עובד בקריה . המתלונן רשאי להשתתף בדיון ברשות ועדת המשמעת.
 7. במהלך הדיון ירשם בידי הרכז פרוטוקול המתעד את עקרי הדיון.
 8. בפתיחת הדיון תבהיר ועדת המשמעת לנילון את מהות התלונה שהוגשה נגדו ומהות עבירת המשמעת שבה הוא מואשם ותתן לו הזדמנות להביע את עמדתו.
 9. ועדת המשמעת רשאית לברר את הנסיבות העומדות ביסוד עבירת המשמעת הנטענת בכל דרך שתמצא לנכון ובכלל זה היא רשאית לזמן כל מרצה, סטודנט או עובד של הקריה ולבקשו להמציא לה כל נתון או מסמך המצוי בידיו והנחוץ לבירור העניין. הועדה אינה כבולה בסדרי הדין או בדיני הראיות והיא רשאית לפעול לפי שיקול דעתה לשם הגעה לחקר האמת.
 10. ועדת המשמעת רשאית לקבוע כי מהנסיבות שהתבררו בפניה עולה שהנילון עבר עבירת משמעת אחרת מזו שבגינה הועמד לדין, והיא רשאית לגזור את עונשו בגין אותה עבירת משמעת, ובלבד שהובהרו לנילון הנסיבות שבגינן לדעת ועדת המשמעת הוא עבר את העבירה וניתנה לו ההזדמנות לטעון טענותיו בעניין זה.
 11. ועדת המשמעת תתן את החלטתה בכתב. ההחלטה תשלח על ידי הרכז לנילון.

יב. הליכי הדיון בפני ועדת הערר

 1. על החלטה סופית של ועדת המשמעת כערכאה ראשונה זכאי הנילון, הממונה, המתלונן הסטודנטים לערור בפני ועדת הערר לא יאוחר מעשרה ימים מיום שנמסרה לידיהם ההחלטה.
 2. על החלטה סופית של ועדת המשמעת בערעור על החלטת הממונה רשאי הנילון, הממונה, המתלונן או לבקש לערור לועדת הערר ברשות יו"ר הועדה. בקשה כאמור תוגש ליו"ר הועדה באמצעות הרכז לא יאוחר מתום עשרה ימים מיום שנמסרה החלטת הוועדה.
 3. הערר יוגש בכתב ועותק ממנו יועבר לממונה ועדת המשמעת.
 4. על דיוני ועדת הערר יחולו ההוראות החלות על דיוני ועדת המשמעת בשינויים המחויבים.
 5. החלטת ועדת הערר תהיה סופית. ההחלטה תמסר לנילון, לממונה, למתלונן.

יד. פרסום

הממונה על המשמעת רשאי להחליט על פרסום פסק הדין שניתן תוך ציון שם הנתבע או בעילום שם.