X
קורס דירקטורים ונושאי משרה
תאריך פתיחה:שירות הייעוץ נסמך על ניסיון מצטבר של עבודה

משותפת עם סטודנטים ובוגרים.

על מנת שיועץ יחזור אליך, אנא מלא את הפרטים הבאים:

הריני לאשר קבלת עדכונים באמצעות מסרון לנייד, לדוא"ל ודיוור ישיר

שמור מקום בקורס

אנו מקפידים על קבוצות לימוד קטנות המאשרות דינמיקת
דיון מפרה ויחס אישי המעצים את חווית הלימוד.

אנו מקפידים על קבוצות לימוד קטנות המאשרות דינמיקת
דיון מפרה ויחס אישי המעצים את חווית הלימוד

קדימה, בוא נתחיל עם השלב הראשון של הרישום:

הרשמה לקורס

שירות הייעוץ נסמך על ניסיון מצטבר של משותפת עם סטודנטים ובוגרים.
הרשמה
בוקר
ערב
יום ו
קראתי ואני מסכים/ה לתרנון של היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו

צור קשר

נא השאר פרטים ונחזור אליך

קורס דירקטורים ונושאי משרה

תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו.

בשנים האחרונות, הרגולציה החלה על תאגידים ועל נושאי משרה בתאגידים אלו הולכת ומתרבה ואף נעשית מורכבת ומסובכת יותר.

בעולם כזה, דירקטור הוא תפקיד שנושא בחובו אחריות כבדה ומצריך ידע ומקצוענות.  

היחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, פיתחה קורס דירקטורים ונושאי משרה אשר נועד להעניק לבוגרים את הכלים הדרושים להם כדי לכהן בתפקידי דירקטורים ונושאי משרה.

פרטים נוספים
מטרת הקורס
 • להעניק לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בנושאים הנוגעים לתפקידי הדירקטוריון ונושאי המשרה.
 • לעדכן את הסטודנטים בדרישות הרגולטוריות החדשות.
 • לעדכן את הסטודנטים בפסיקה החדשה ועל השלכותיה על אופן ניהול הדירקטוריון וההנהלה.

בוגרי הקורס שיסיימו אותו בהצלחה, יהיו זכאים לפטור מהקורס בדיני תאגידים הנלמד בתואר השני במנהל עסקים בקריה האקדמית אונו.
*נכון לתכנית הלימודים בשנה”ל תשע”ח, תשע”ט.

 

 

למי זה מתאים?

מנכ”לים, דירקטורים מכהנים, נושאי משרה בכירים בחברות פרטיות וציבוריות, מנהלים המעוניינים לכהן כדירקטורים בחברות, מזכירי חברות, יועצים משפטיים, רואי חשבון, מבקרים פנימיים, קציני ציות, מממוני אכיפה מנהלית, וכל גורם המעורב או עתיד להיות מעורב בעבודת הדירקטוריון וועדותיו.

מבנה והיקף הלימודים
 • 60 שעות לימוד אקדמיות
 • 15 מפגשים, אחת לשבוע, בין השעות 17:30-20:45.
מה נלמד בפועל?

1. דיני חברות (12 שעות אקדמיות)

דיני חברות

 • סוגי תאגידים (חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה, חל”צ)
 • סוגי חברות (פרטית, ציבורית, אג”ח)
 • מהי חברה
 • השיקולים להתאגד כחברה

האורגנים של החברה

 • אסיפה כללית
 • דירקטוריון
 • מנכ”ל

2. דוחות כספיים (12 שעות אקדמיות)

 • דוחות כספיים- מהות הדוח הכספי ויעודו, מבנה הדוח הכספי, ניתוח הדוח הכספי ועוד.

3. פגישה עם דירקטורית (שעתיים אקדמיות)

4. חדלות פירעון (שעתיים אקדמיות)

 • חברות בקשיים – בין פירוק לשיקום והבראה
 • היבטים בניהול חברות בתנאי משבר

5. סימולציית ביניים (שעתיים אקדמיות)

 • הסימולציה עוסקת בניהול ישיבת דירקטוריון

6. אכיפה מנהלית  לפי חוק ניירות ערך (שעתיים אקדמיות)

 • מהי אכיפה מינהלית
 • מותב האכיפה המנהלית
 • פרט מטעה בדיווח

7. אחריות אזרחית של דירקטורים ונושאי משרה (4 שעות אקדמיות)

 • חובת זהירות
 • חובת אמונים

8. איך להתמודד עם תביעה נגד דירקטורים ונושאי משרה? (שעתיים אקדמיות)

9. אחריות פלילית של דירקטורים ונושאי משרה (שעתיים אקדמיות)

 • אחריות לפי חוק ניירות ערך
 • אחריות לפי חוק העונשין
 • אחריות לפי חוקים אחרים

10. מיסוי ( 4 ש”א)

 • עקרונות דיני מס הכנסה בישראל
 • הכרה בהכנסות ובהוצאות
 • עקרונות תכנון מס
 • מהי עסקה מלאכותית

11. ביטוח אחריות נושאי משרה (שעתיים אקדמיות)

 • למה צריך לשים לב כשרוכשים פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה

12. וועדת הביקורת (שעתיים אקדמיות)

 • תפקידה של הביקורת הפנימית
 • בין הדירקטוריון למבקר הפנים
 • מבקר פנים כגורם הרתעה וכיועץ עסקי להנהלה
 • טרנדים בביקורת פנים

13. עסקאות בעלי עניין (שעתיים אקדמיות)

 • מהי עסקה עם בעלי עניין
 • האישור ה”משולש”
 • מי נחשב “בעל עניין אישי”

14. עקרון הגילוי של תאגידים מדווחים (שעתיים אקדמיות)

 • עקרון הגילוי – מהו?
 • גילוי בשוק ראשוני
 • גילוי בשוק משני

15. תביעה ייצוגית ונגזרת (שעתיים אקדמיות)

 • מהי תביעה ייצוגית
 • מהי תביעה נגזרת

16. תכנית אכיפה פנימית (שעתיים אקדמיות)

 • מהי תכנית אכיפה פנימית
 • כיצד בונים תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית

17. סימולציה מסכמת + משוב + חלוקת תעודות (4 שעות אקדמיות)

רכזים אקדמיים ומרצים בקורס

את הקורס מרכזים מבחינה אקדמית:

ד”ר (עו”ד) לאה פסרמן-יוזפוב- ראש המכון להכשרת דירקטורים ונושאי משרה בקריה האקדמית אונו.

רו”ח אפי לבקוביץ- מנהל היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו.

בין המרצים:

ד”ר (עו”ד, רו”ח) שלמה נס,  ד”ר (עו”ד) אילנה מודעי, ד”ר (עו”ד) צבי גבאי, ד”ר (עו”ד) יעל ארידור בר- אילן, עו”ד ברכה ליטבק, עו”ד רונן עדיני, עו”ד גולן קשי

לפרטים והרשמה: 03-5156370